Deze website draagt het AnySurferlabel, een Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites. Meer informatie vindt u op www.anysurfer.be.

Energiebenchmarking in Vlaanderen
Home   |   Nieuws   |   Contact   |   English version
Welkom op de Website van de Commissie Benchmarking

De taak van het Verificatiebureau

De opdracht en de taken van het Verificatiebureau worden gespecifieerd door Artikel 10 en Bijlage 3 van het Convenant:

Artikel 10

Het Verificatiebureau

  1. Het Verificatiebureau is een onafhankelijke en neutrale organisatie die door de Ministers wordt aangesteld om de correcte uitvoering van het benchmarkingsysteem, en alle daarbij horende berekeningen, te bewaken, hierover adviezen en verslag uit te brengen. Het is de enige instantie die over individuele gevallen oordeelt, te weten de onderzoeksmethoden, de benchmarkconsultant en zijn onderzoek, de bepaling van de afstand tot de Wereldtop, het energieplan, de voortgang en de monitoring, zoals bepaald in bijlage 3.
  2. De Ministers kunnen de aanstelling slechts wijzigen na de Commissie Benchmarking in de gelegenheid te hebben gesteld daarover binnen 3 weken te adviseren.
  3. De eisen die gesteld worden aan het Verificatiebureau worden weergegeven in bijlage 3.

Bijlage 3

1. Eisen waaraan het Verificatiebureau moet voldoen

2. De taken van het Verificatiebureau

Het Verificatiebureau controleert, oordeelt en adviseert over het onderzoek van de Wereldtop, de afstand tot de Wereldtop, het energieplan en de monitoring zoals weergegeven in Artikels 4 tot 7, en rapporteert zoals weergegeven in Artikel 8.

In het bijzonder geldt dat het Verificatiebureau de vaststelling van de Wereldtop verifieert voorafgaand aan, tijdens en na afloop van het onderzoek van de Benchmarkconsultants. Voor elk van die drie momenten zijn hieronder puntsgewijs de activiteiten weergegeven. De filosofie is dat bij het uitvoeren van de juiste toetsingen vooraf en tijdens het onderzoek de toetsing na afloop van het onderzoek beperkt kan blijven. Het voordeel daarvan is tijdwinst en het voorkomen van omvangrijke correcties achteraf.

Voorafgaand aan het onderzoek


Nagaan of voldaan wordt aan de eisen waaraan de Benchmarkconsultant moet voldoen. Hierbij worden onder andere de volgende werkwijzen gebruikt:

Tijdens het onderzoek


Het Verificatiebureau is aanwezig bij cruciale besprekingen met de Onderneming(en), zoals het intakegesprek en de voorstelling van het eindverslag. Verder heeft het Verificatiebureau het recht gedurende de uitvoering van het onderzoek aanwezig te zijn, informatie over de werkwijze op te vragen, en dergelijke.

Na afloop van het onderzoek


Het Verificatiebureau gaat na of het eindverslag volledig en betrouwbaar is, alsmede of het voldoet aan de gestelde eisen en voert een vergelijking uit met monitoringverslagen en een eventueel vorig onderzoek. Daartoe moet het Verificatiebureau inzicht kunnen krijgen in alle ten behoeve van het onderzoek gebruikte gegevens.


De taken van het Verificatiebureau kunnen worden aangepast in functie van de praktische voortgang. De Commissie Benchmarking treedt hierin sturend op.

Bij voorbeeld:

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites      [ Pagina afdrukken]     [ Naar boven ]
Laatste aanpassing: 22/12/2015
© 2007 - 2020 | Energiebenchmarking in Vlaanderen
    design by webnet. multimedia services