Deze website draagt het AnySurferlabel, een Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites. Meer informatie vindt u op www.anysurfer.be.

Energiebenchmarking in Vlaanderen
Home   |   Nieuws   |   Contact   |   English version
Welkom op de Website van de Commissie Benchmarking

De taak van de Commissie Benchmarking

De Commissie Benchmarking is het bestuursorgaan van het Convenant, en is verantwoordelijk voor de volledige uitvoering. Alle ondertekenende partijen zijn er in vertegenwoordigd.

In Artikel 9 van het convenant wordt dit als volgt gespecifieerd:

Artikel 9

De Commissie Benchmarking

1. De Commissie Benchmarking is het bestuursorgaan voor het benchmarkingsysteem.

2. De Commissie bestaat uit een voorzitter en volgende leden:

3. De leden van de Commissie wijzen gezamenlijk een onafhankelijke voorzitter aan.

4. De Commissie bepaalt haar eigen werkwijze en stelt zo nodig een huishoudelijk reglement op. De Commissie streeft naar consensus.

5. De Commissie kan projectgroepen instellen, die de besluitvorming in de Commissie voorbereiden of beslissingen van de Commissie uitvoeren.

6. De taken van de Commissie vloeien voort uit haar bestuursfunctie, worden in vorige paragrafen gedefinieerd of zullen tijdens de werking van het convenant verder gedefinieerd worden. Zij omvatten tenminste:

 1. de coördinatie van werkzaamheden en activiteiten ter uitvoering van dit convenant;
 2. de bespreking van knelpunten van algemene aard, die zich bij de implementatie van dit convenant in de praktijk voordoen, het bespreken van oplossingen en het zo nodig formuleren van richtlijnen hiervoor, het bemiddelen in geval van conflicten tussen partijen of tussen Ondernemingen en het Verificatiebureau;
 3. de controle op de voortgang van de uitvoering van dit convenant;
 4. het doen van voorstellen tot wijziging van dit convenant, en het beoordelen van de gegrondheid van de aanvragen van de betrokken partijen om in overleg te treden op basis van wijzigingen van omstandigheden;
 5. het adviseren aan de Ministers over het Verificatiebureau;
 6. het onderhouden van contacten met maatschappelijke organisaties;
 7. het uitwerken van richtlijnen voor de beoordeling van een verzoek van een Onderneming met een verbruik < 0,5 PJ/jaar om te mogen toetreden tot dit convenant als bedoeld in Artikel 3;
 8. het opstellen en actualiseren van het in Artikel 3, lid 5 bedoelde overzicht van Ondernemingen en Sectororganisaties die tot dit convenant zijn toegetreden;
 9. het uitwerken van richtlijnen voor het bepalen of de in Artikel 4, leden 2 en 3 genoemde onderbouwing voldoende is;
 10. het desgevraagd adviseren over de in Artikel 4, lid 6 genoemde realiseerbaarheid;
 11. het uitwerken van richtlijnen voor de beoordeling van een verzoek voor het afwijken van de termijn waarbinnen een energieplan moet worden ingediend als bedoeld in Artikel 5, lid 1;
 12. het jaarlijks opstellen en publiceren van een verslag als bedoeld in Artikel 8, leden 3 en 4, inbegrepen een overzicht van de inspanningen vanwege de Vlaamse Overheid, bedoeld in Artikel 12.

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites      [ Pagina afdrukken]     [ Naar boven ]
Laatste aanpassing: 22/12/2015
© 2007 - 2020 | Energiebenchmarking in Vlaanderen
    design by webnet. multimedia services