Deze website draagt het AnySurferlabel, een Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites. Meer informatie vindt u op www.anysurfer.be.

Energiebenchmarking in Vlaanderen
Home   |   Nieuws   |   Contact   |   English version
Welkom op de Website van de Commissie Benchmarking

Procedure voor toetreding

Artikel 3 van het convenant geeft de voorwaarden en de procedure voor toetreding:

Artikel 3

Toetreding

 1. Ondernemingen en Sectororganisaties kunnen tot dit convenant als partij toetreden, als zij de uit dit convenant voor hen voortvloeiende verplichtingen zonder voorbehoud aanvaarden.
 2. De in lid 1 bedoelde rechtspersonen delen hun wens om toe te treden tot dit convenant bij aangetekende brief mede aan de Commissie Benchmarking. Een Onderneming verklaart daarbij tevens voor welke grote energie-intensieve vestigingen zij wenst toe te treden (Verklaring van deelname).
 3. De Commissie Benchmarking toetst of de rechtspersoon die wenst toe te treden, voldoet aan lid 1 en deelt de betrokken rechtspersoon binnen 4 weken na ontvangst van het in lid 2 bedoelde schrijven per aangetekende brief mede of zij al dan niet aan die eisen voldoet. De Commissie kan deze termijn binnen 4 weken na de datum van ontvangst van het verzoek verlengen met ten hoogste 4 weken.
 4. Indien uit de in lid 3 bedoelde mededeling blijkt, dat aan de in lid 1 gestelde eisen is voldaan, gelden de rechten en verplichtingen, die voor de betrokken partij uit dit convenant voortvloeien, vanaf het moment van ontvangst van die mededeling.
 5. De Commissie Benchmarking houdt een overzicht bij van Ondernemingen en sector-organisaties, die tot dit convenant zijn toegetreden. Per Onderneming worden de betrokken vestigingen aangegeven. Dit overzicht is openbaar.
 6. Een Onderneming die een nieuwe vestiging opstart tijdens de looptijd van dit convenant kan alsnog toetreden voor die vestiging, indien zij vˇˇr de opstart een onderzoek naar de wereldtop laat verrichten zoals bepaald in artikel 4 en een energieplan voorlegt zoals bepaald in artikel 5. De verdere voorwaarden van dit convenant dienen vervuld te worden vanaf een jaar na de opstart.


De rol van de toegetreden sectororganisaties wordt weergegeven door Artikel 11:

Artikel 11

Verplichtingen van de Sectororganisaties

1. de Sectororganisaties verplichten zich om:
 1. hun leden te stimuleren om deel te nemen en uitvoering te geven aan dit convenant;
 2. deel te nemen aan de activiteiten van de Commissie Benchmarking;
 3. hun leden actief voor te lichten over het onderwerp van dit convenant;
 4. namens het bedrijfsleven als aanspreekpunt te fungeren voor de partijen van de zijde van de overheid.
2. De Sectororganisaties verplichten zich om een co÷rdinerende rol te spelen bij:
 1. het selecteren van de Benchmarkconsultant(s);
 2. de in Artikel 4, lid 6 genoemde ontwikkeling van nieuwe benchmarksystemen;
 3. de uitvoering van dit convenant.
De toetredende ondernemingen gaan de verplichting aan om benchmarkstudies te laten uitvoeren, plannen op te stellen en uit te voeren om hun achterstand tegenover de wereldtop blijvend in te halen, hun vooruitgang te monitoren en hierover verslag uit te brengen. Zij genieten van de tegenprestaties van de overheid. Dit alles wordt uitvoerig verklaard in het convenant, de begeleidende brochure "Stap voor Stap door het convenant" en de toelichtingen.AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites      [ Pagina afdrukken]     [ Naar boven ]
Laatste aanpassing: 22/12/2015
© 2007 - 2020 | Energiebenchmarking in Vlaanderen
    design by webnet. multimedia services